סיכום שנה 2017

מתחמי פינוי בינוי

' כ מס "סה ד "יח

ד "יח' מס

ד "יח' מס

סטטוס

' מס תכנית

כתובת

תוספת

מאושרות

התקבלה החלטת מועצת העיר לאשר הצטרפות העיריה כמגישי התכנית . התכנית הופקדה , נדונו התנגדויות - אושרה לתוקף . מחוזית טרם

אבן עזרא , ארלוזרוב , אליאשוילי , ביאליק פינוי

648

504

144

603-0271296

בועדה

קיבלה תוקף .

בינוי

פינוי - הדקל

הועברה למחוז ב - 07/2017

846

171

675

603-0335513

בינוי

, הרצל הרב שאולי פינוי

684

532

152

67/104/03/3

בתוקף

בינוי

חיים משה שפירא פינוי

66/104/03/3 -

, בתוקף

324

252

72

טרם נבנו

מאושרת

בינוי

הוצגו מספר חלופות , הוחלט לקדם שתי חלופות לתכנון מוקדם . ישיבות סטטוס כל 3 שבועות מול .ש" משב

פינוי בינוי רחוב ויצמן ומתחם בית - המשפט ' רובע ב

מתחם בית המשפט פינוי בינוי ויצמן

1,750

1,464

286

'ז בוטינסקי , הראשונים , ההסתדרות פינוי בינוי

התכנית נדונה במחוזית ( 09/04/2017 .) אושרה להפקדה בתנאים . טרם הופקדה

960

836

124

603-0346031

Made with FlippingBook flipbook maker