סיכום שנה 2017

38

א "תמ

38 י "עפ

התפלגות הבקשות א" לתמ

רובעים

38

"יח ד מוצעות בבקשות א" לתמ

א" רובע י 6 2%

3,693 ד"יח

כ "סה

254

כ "סה

בקשות

' רובע ח

' רובע א

1454

1313

32 13%

50 20%

586

39

301

טופס 4 תעודת גמר

לפני ועדה אחרי ועדה היתר בניה

' רובע ב

סיכום נתונים 2016

' רובע ו

23 9%

230

בקשות

54 21%

א" רובע י

' רובע א ' רובע ב ' רובע ג ' רובע ד ' רובע ה ' רובע ו ' רובע ח

ח רובע

' רובע ג

רובע א ,' 49 , 21%

20 8%

רובע ו ,' 50 , 22%

רובע ב ,'

' רובע ד

19 , 8%

60 24%

' רובע ה

9 3%

א" רובע י

רובע ד ,' 57 , 25%

רובע ג ,'

רובע ה

21 , 9%

7

Made with FlippingBook flipbook maker