סיכום שנה 2017

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

פרוייקט סריקה . כ ת"סה

ב שמויינו ומוספרו - 1,551

"סה כ בקשות שנסרקו - 3,697

533

521

354

339

332

300

302

279

260

256

253

236

221

220

182

147

108

91

70

64

58

46

41

35

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

Made with FlippingBook flipbook maker