סיכום שנה 2017

אגף תשתיות סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

493

480

408

293

230

108

100

69

31

27

20

13

8

2

' מס פניות שטופלו

' מס בקשות

' מס בקשות שאושרו לביצוע

' מס ועדות משנה לעינייני חניית נכה

' מס בקשות שהועברו לדיון בועדת

' מס בקשות בועדת

' מס ועדת

' מס בקשות לאישור

אישורים לטופס 4

בדיקת נספחי תנועה

בדיקת תכניות עירוניות ( כבישים , , כיכרות גל ירוק )

בדיקת תכניות

בדיקת תכניות להיתר בניה ( רישוי זמין והגשות )

התייחסות למידע להיתר ( רישוי ) זמין

תנועה

, מוקד (

38

א "תמ

שנדחו

, ציבור

ע.ב.לת

תנועה

חפירה

, ד"עו

) מבקר

תנועה

Made with FlippingBook flipbook maker