סיכום שנה 2017

' מח מבנים מסוכנים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

449

203

147

142

127

104

53

36

21

17

3

מספר מבני הפלקל שנמצאים במעקב

ביקורת חוזרת שנעשתה לחוות דעת ישנות לפני 7/2016

מבנים מסוכנים שנמצאים בהמשך

מבנים שהסירו את הסכנה

' מס מבנים שאותרו כמסוכנים בשנת 2017

מספר פניות שנבדקו י "ע

כ "סה

מבנים שהועברו למחלקה המשפטים

מבנים שנבדקו ונמצאו כלא

מבנים שבהם הוסרה י " הסכנה ע

כ "סה

מבנים שנשארו ללא טיפול

מספר מבנים מסוכנים שנבדקו מ 2009 עד 2018

המחלקה רק בשנת 2017

מעקב

מסוכנים

הדיירים

Made with FlippingBook flipbook maker