סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

פעולה בין כלל המחלקות המקצועיות המלוות את התהליכי התכנון : , תשתיות , תנועה , תכנון נכסים , נטיעות , ניקוז , , חשמל , ש"כב תאגיד יובלים , , רישוי מידע להיתר , , תברואה אדריכל העיר . כל זאת מתוך הבנה חשיבות שיתוף הפעולה הפנים ארגוני שקיפות תהליכית ומדיניות

עריכת מסמך

שיתוף

מתכלל

תיאום כלל אגפי לעניין מדיניות תכנון ועיצוב . עירוניים

הנחיות מרחביות

המתעדכן באופן שוטף המרכז ומתאם את מדיניות התכנון העירונית קידום תכנון יעיל ברור , ואיכותי . קיצור תהליכי תכנון , תוך שמירה על אינטרס הציבורי

ברורה

, תקצוב

יעדים קביעת

קיום תחרות תכנון אדריכלית

חיזוק המרחב הציבורי וקידום פרויקט עירוני

תחרויות תכנון אדריכליות למתחם האנדלוסית ולעיצוב כיכרות תנועה

סיוע בצוות מקצועי

מחולל

Made with FlippingBook flipbook maker