סיכום שנה 2017

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

' מס הודעות חיוב שהופקו - 1,362 "סה כ טפסי טיולים לבדיקת היטלים ובדיקת ארנונה - 1,592 "סה כ מדידות שבוצעו לנכסים - 113

227

193

183

163

161

157

155

142

140

121

120

116

119

102

100

97

88

95

87

83

83

77

74

71

18

16

13

12

10

8

8

6

6

6

6

4

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מאי יוני יולי

מרץ אפריל

פברואר

שנת 2016

דצמבר כ"סה

נובמבר

אוגוסט ספטמבר אוקטובר

יולי

יוני

מאי 157

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

155

83

83

116 163

161

102 74

97 18

71

' מס הודעות חיוב שהופקו "סה כ מדידות שבוצעו לנכסים

1228

1362

100

8

6

4

10

16

6

6

13 6

8

113

12

"סה כ טפסי טיולים לבדיקת היטלים ובדיקת ארנונה

121

77

88

193 119

140

142

120 87

183

227

1265

1592

95

Made with FlippingBook flipbook maker