סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

הישגים מרכזיים :

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

עבודה מקצועית מובנית הניתנת הישגים כמותיים ( דיונים

התקדמות

. אצטדיון

.1 .2 .3 .4

קידום ומיקוד בפרויקטי . ליבה

פרויקטי

" הליבה ע פ לוחות

. סינמטק

זמנים ותקציב . מתוכננים

ישיבה תיכונית ).ר"מע(

לבחינת

אגף הגבייה .

מבנה

, קבועים פרוטוקול ישיבות , מעקב אחר הנחיות ומשימות ).' וכד

ד רובע טו '.

.5 " ס ממ "בה

"בה ס למחוננים ברובע טז '.

.6 .7

.' רובע ז

' מקיף יא

נווה חנה .

.8 בית ספר י"גנ/

.9 יסודי . דרום ר"מע י"וגנ

.10 מרכז יום לתשושי . נפש .11 יסודי " רימונים ."

Made with FlippingBook flipbook maker