סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

הישגים מרכזיים :

DNA

ההצלחה

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

בקרה ובדיקת איכות פרטנית ומדויקת לכל . פרויקט

מסירת פרויקטים בלוחות זמנים י "עפ , שהוגדרו תכניות לביצוע ולשביעות רצון . המזמין

הקפדה על ניהול יומני עבודה יומיים בכלל הפרויקטים והעלתם לקבוצת WHATSAPP בסוף כל . יום

.1

המקצועיות

שיפור

ואיכות הביצוע ההנדסי בכלל הפרויקטים

.2 הצגת דו " ח חודשי מפורט לכל פרויקט בפ " ע חודשי עם מנהל הפרויקט וצוות האגף . .3 ביצוע ישיבות שבועיות באתר עם הקבלן והפצת פרוטוקולים . .4 ביצוע מעקב התקדמות הפרויקט בתוכנת MS PROJECT . .5 ביצוע מעקב ושליטה בתהליך הוצ ' טופס 4 לאכלוס . .6 ביצוע סיורי מסירה הכוללים פרוט 'רג בליווי תמונות להמחשה .

קטים

Made with FlippingBook flipbook maker