סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

ההצלחה

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

בקרה ובדיקת איכות פרטנית ומדויקת לכל . פרויקט

סיום התכנון ויציאה לביצוע פרויקטים בבשלות תכנון מלאה ובמינימום

דרוג והערכת צוות המתכננים והניהול לצורך בחירה מושכלת ואיכותית של מתכננים : א- אדריכלים . ב- מנהלי פרויקטים . ג- . מפקחים העמקה וירידה לפרטים בשלבי הגדלת מאגר היועצים והתקשרות עם מנהלי פרויקטים ויועצים חדשים ואיכותיים (10 מנהלי פרויקטים חדשים ו -24 אדריכלים ) קיזוז והטלת קנסות על מתכננים שלא עומדים באיכות מקצועית ובגרימת נזק לעירייה . " התכנון ע י צוות המתכננים ו מנהלי הפרויקטים .

.1

המקצועיות

שיפור

ואיכות התכנון ההנדסי בכלל הפרויקטים

עבודות נוספות וחריגות בשלב ביצוע הפרויקט .

.2

.3

.4

Made with FlippingBook flipbook maker