קובץ התקנות-8535 05-05-20

רשומות קובץ התקנות

8535

2020 במאי 5

י"א באייר התש"ף

עמוד 1304 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2020- ), התש"ף 10 ' תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון מס

תיקון עקיף: 2020- תיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף

5.5.2020 , , י"א באייר התש"ף 8535 קובץ התקנות

00:34

05/05/20

,)10 ' הגבלת פעילות) (תיקון מס - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 2020 - התש"ף , מתקינה הממשלה תקנות שעת 1 לחוק–יסוד: הממשלה 39 בתוקף סמכותה לפי סעיף חירום אלה: 2 2020- לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 1 בתקנה .1 (להלן - התקנות העיקריות) - ) אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא: 1( ; 3 1940 , לפקודת בריאות העם 20 ""הוראות המנהל" - לפי סעיף לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין 2 "המנהל" - כהגדרתו בסעיף ) לפקודה האמורה;"; 1(20 סעיף ) ההגדרה "מעבדת תיקונים" - תימחק; 2( ) אחרי ההגדרה "מעסיק" יבוא: 3( ""מקום מגורים" - לרבות מקום שהייה קבוע;"; ) לפני ההגדרה "עובד" יבוא: 4( ""ספורטאי תחרותי" - ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק ."; 4 1988- הספורט, התשמ"ח לתקנות העיקריות - בטלה. 2 תקנה .2 א לתקנות העיקריות - 2 בתקנה .3 ) יבוא: 1( ) במקום פסקה 1( מטרים ממקום 100 ) גן ציבורי וחוף ים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 1(" המגורים; ואולם מותר מעבר בחוף הים לצורך פעילות ספורט בים;"; )" - יימחקו. 1 ), המילים "או (א 2( ) בפסקה 2( מטרים ממקום מגוריו 500 ב(א) לתקנות העיקריות, המילים "במרחק של עד 2 בתקנה .4 .5 " - יימחקו, ובסופה יבוא "ואם יש 2 ), ברישה, המילים "לצורך כמפורט בתקנה 2( ) בפסקה 1( ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף ובלבד שישב נוסע אחד בכל ספסל", )" - יימחקו; 15(– ) ו 14( ,)13( ,)8(2 ובסיפה, המילים "ובכלל זה נסיעה למטרות המפורטות בתקנה אנשים". 19" ), במקום "עשרה אנשים" יבוא 4( ) בפסקה 2( ), בסופה יבוא "ואולם במקום עבודה המצוי 5( א לתקנות העיקריות, בפסקה 3 בתקנה .6 במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו". .158 ' ס"ח התשס"א, עמ 1 1236 ' , עמ 1200 ' ), עמ 1178( 1170 ' , עמ 1102 ' , עמ 1062 ' , עמ 974 ' , עמ 870 ' ), עמ 852( 812 ' ק"ת התש"ף, עמ 2 .1272 ' ועמ 1250 ' ), עמ 1252– ו 1248( .191 ' , עמ 1940 ע"ר 3 .122 ' ס"ח התשמ"ח, עמ 4 או ממקום עבודתו" - יימחקו. לתקנות העיקריות - 3 בתקנה

1 תיקון תקנה

2 ביטול תקנה

א 2 תיקון תקנה

ב 2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

א 3 תיקון תקנה

1304

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

1 א 3 הוספת תקנה

.7

א לתקנות העיקריות יבוא: 3 אחרי תקנה

א, על מחזיק של מקום 3 . (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 1 א 3 (א), יחולו 5 הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה לפי תקנה ההוראות המנויות להלן:

"חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור

) המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, 1( לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים ); הצהרה כאמור תוגש באמצעות 10( ) עד 2( בפסקאות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום; ) המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד 2( שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו; ) המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל 3( ), בשינויים 6(– )(א) ו–(ב) ו 1( א 3 בהתאם לאמור בתקנה המחויבים; )1 ה(ג 3 ) המחזיק של המקום, יעמוד בהוראות סעיף 4( לצו בריאות העם; ) (א) המחזיקשל המקום יווסתאת כניסתהאנשים 5( למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

) בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס 1( של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות; ) בכל עת לא ישהו אנשים באזור 2( הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד מטרים רבועים. 15 לכל

(ב) המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום; ) המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת 6( מטרים לפחות בין אנשים שאינם 2 מרחק של גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

1305

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

) המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים 7( לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור; ) אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום 8( יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, או בבניין בעל חמש קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר; ) המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה 9( במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" - כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם; ) במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים 10( במקומות נגישים וזמינים. "לקוח" - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום; "מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין; "מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה: (ב); 5 ) מקום כמפורט בתקנה 1( ג 2 ב או 2 ,) ) או (י 1() (ג 2 ) מקום שחלה לגביו תקנה 2( לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), (ב) לתקנות 4 , או שחלה לגביו תקנה 5 2020- התש"ף כאמור; ) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות." 3(

  (ב) בתקנה זו -

.1286 ' ועמ 820 ' ק"ת התש"ף, עמ 5

1306

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

), במקום פסקת משנה (ב) יבוא: 2( ב(א) לתקנות העיקריות, בפסקה 3 בתקנה .8 "(ב) הפעלת מונית עם נוסע אחד בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים." ד לתקנות העיקריות - 3 בתקנה .9 ), בסופה יבוא "ואולם ניתן לקיים את הטיפול כאמור בלא עטיית 2( ) בפסקה 1( מטרים לפחות בין המטפל למטופל"; 3 מסכה, ובלבד שנשמר מרחק של ), בסופה יבוא "ובטיפול בלא עטיית מסכה - שמירת מרחק של שלושה 3( ) בפסקה 2( מטרים לפחות בין המטפל למטופל". ד לתקנות העיקריות יבוא: 3 אחרי תקנה .10

ב 3 תיקון תקנה

ד 3 תיקון תקנה

ה 3 הוספת תקנה

ה. לא יפעיל אדם מקווה אלא בכפוף לתנאים אלה: 3 ) המקווה פועל בכפוף לכל דין; 1( ) בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח במקווה 2( אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות תקנה זו; ) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מקוואות יפעלו בהתאם 3( להוראות המנהל; ) במקווה גברים לא ישהו במתחם המקווה, בכל עת, 4( מעל לשלושה גברים; ) לפני הגעה למקווה נשים, תתאם אישה מראש את 5( מועד הגעתה."

"הפעלת מקווה

לתקנות העיקריות - 5 בתקנה .11 ) בתקנת משנה (א) - 1( ) - תימחק; 1( (א) פסקה

5 תיקון תקנה

), המילים "מכון כושר", "גן חיות, ספארי, פינת חי", "ספרייה", 2( (ב) בפסקה "עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית", המילים "שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת", והקטע, החל במילים "ואולם " וכן ההגדרות שבסופה - 1940 , רשאי" עד המילים "לפקודת בריאות העם יימחקו; ) יבוא: 2( (ג) אחרי פסקה ), תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך 2( א) על אף האמור בפסקה 2(" אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה; בתקנת לתקנות התכנון 21.1.1.1 משנה זו, "בריכה טיפולית" - כהגדרתה בתקנה ;"; 6 1970- והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ) - תימחק; 3( (ד) פסקה

.1841 ' ק"ת התש"ל, עמ 6

1307

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

) בתקנת משנה (ב) - 2( ), בפסקת משנה (ז), בסופה יבוא "ואולם רשאים לשהות בבית 1( (א) בפסקה העסק לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בבית מ"ר מהשטח הפתוח 15 העסק, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל לציבור למעט שטח החניון"; - )2( (ב) בפסקה ) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות 1( במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לא יעלה מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון"; 15 על יחס של אדם לכל ) בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "למעט אם מקום כאמור פועל בתוך 2( קניון"; א) - 2( (ג) בפסקה ) בפסקת משנה (א) - 1( (א) ברישה, המילים "למעט חנות או עסק בקניון" - יימחקו; )" יבוא 6(– )(א) ו–(ב) ו 1( א 3 ), במקום "בתקנה 1( (ב) בפסקת משנה )(א) ו–(ב) - למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם 1( א 3 "בתקנה ;")6( א 3 לאמור בתקנה א), בסופה יבוא "הצהרה יכול שתוגש 1( (ג) בפסקת משנה באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות; לקוחות לכל 4– ), אחרי "ביחס של יותר מ 6( (ד) בפסקת משנה קופה רושמת פעילה" יבוא "ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות מ"ר משטח המקום"; 15 העובדים, לא יעלה על יחס של אדם, לכל - )1 ) בפסקת משנה (א 2( (א) במקום הרישה יבוא "מספרה או עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית - בכפוף לתנאים כמפורט להלן:"; ), בסופה יבוא "הצהרה כאמור יכול שתוגש 1( (ב) בפסקת משנה באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;

1308

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

)" יבוא 6(– )(א) ו–(ב) ו 1( א 3 ), במקום "בתקנה 2( (ג) בפסקת משנה )(א) ו–(ב) - למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם 1( א 3 "בתקנה ;")6( א 3 לאמור בתקנה מ"ר - לא יותר 75 ), במקום "ובעסק שגודלו מעל 6( (ד) בפסקת משנה לקוחות" 8– מ"ר - לא יותר מ 100 לקוחות, ובעסק שגודלו מעל 6– מ יבוא "על אף האמור, רשאים לשהות בעסק אנשים במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, מ"ר מהשטחים הפתוחים לציבור 15 לא יעלה על יחס של אדם לכל בבית העסק למעט שטח החניון"; ) קניון בכפוף לתנאים המפורטים להלן: 3(" (א) המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (יב); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון; (ב) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו; (ג) המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל בהתאם לאמור ), בשינויים המחויבים; 6(– )(א) ו–(ב) ו 1( א 3 בתקנה )1 ה(ג 3 (ד) המחזיק או המפעיל של הקניון, יעמוד בהוראות סעיף לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (להלן - צו בריאות העם); 7 2020- (הוראת שעה), התש"ף (ה) המחזיק או המפעיל של הקניון יווסת את כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור למעט חניונים ביחס של יותר מאדם מ"ר; המחזיק או המפעיל של הקניון יקבע ויישם מנגנון 20 אחד לכל להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום; לעניין פסקת משנה זו, "שטח הקניון" - השטחים הציבוריים הפתוחים ללקוחות הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטח החניון; (ו) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, על מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו 2 שמירת מרחק של מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

א) יבוא: 2( (ד) אחרי פסקה

.1254 ' ועמ 516 ' ק"ת התש"ף, עמ 7

1309

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

(ז) המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של הקניון יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור; (ח) אם מצויה מעלית בקניון, המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר; (ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" - כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם; (י) בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים; (יא) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון; (יב) המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת; ) שוק קמעונאי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן: 4( ראשהרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט (א) של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (ט) וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים כאמור; )(א) 1( א 3 (ב) הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקנה ) בשינויים המחויבים; 6(– ו–(ב) ו ) לצו בריאות העם, יראו את 1 ה(ג 3 לעניין הוראות סעיף (ג) הרשות המקומית כמחזיק או כמפעיל של מקום כאמור באותו סעיף לגבי השוק; (ד) הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות 20 עובדים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל מ"ר; הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום; (ה) הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות 2 של

1310

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום; (ו) הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור; (ז) הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; (ח) בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים; (ט) הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק; הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק; (י) הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת; לעניין פסקה זו, "הרשות המקומית" - הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק הקמעונאי; ולתנאים שלהלן: 1 א 3 ) ספרייה - בכפוף להוראות תקנה 5( ) המפעיל או המחזיק של הספרייה יציב בדלפק ההשאלה מחיצה 1( למניעת רסס; ) החזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף 2( ימים מיום החזרתם; 3 שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך 1 א 3 ) מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי - בכפוף להוראות תקנה 6( ולהוראות המנהל." ) המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור 9(" )(א), מבלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט 3() (ב 5 בתקנה )(ה), מבלי שבקניון באזור 3() (ב 5 לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור בתקנה עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין שמירת )(ז), מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין 3() (ב 5 מרחק כאמור בתקנה )(ח), או שהציב שולחנות וכיסאות 3() (ב 5 מספר השוהים המותר כאמור בתקנה לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, )(יא); לעניין זה, 3() (ב 5 ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה ), ואם הוא עסק טיעון רישוי 3() (ב 5 "מפעיל" - מי שמפעיל קניון כאמור בתקנה

לתקנות העיקריות - 6 בתקנה .12 ) - תימחק; 2( ) פסקה 1( ) יבוא: 8( ) אחרי פסקה 2(

6 תיקון תקנה

.204 ' ס"ח התשכ"ח, עמ 9

1311

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

, שנדרש לגביו רישיון או היתר 9 1968- לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1 לפי סעיף לאותו חוק - בעל הרישיון או בעל ההיתר." 4 כמשמעותם בסעיף א(א) לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: 6 בתקנה .13 "(א) לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר - ) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות וכן להורות על 1( הפסקת פעולות המנוגדות לאמור בתקנות; ) למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור 2( (ב)." 5 בתקנה לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "ובתי המשפט" יבוא "בתי המשפט, 7 בתקנה .14 לצו בריאות 2 בתי דין לעבודה, בתי הדין הדתיים ומוסדות חינוך המפורטים בסעיף העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף- לא תחול". 3 לא יחולו" יבוא "תקנה 3– ו 2 ;", ובסיפה, במקום "תקנות 10 2020 )" יבוא 2020 במאי 4( לתקנות העיקריות, במקום "עד יום י' באייר התש"ף 10 בתקנה .15 .")2020 במאי 19( "עד יום כ"ה באייר התש"ף בתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית .16 - 11 2020 - והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף - 7 ) בתקנה 1( ,)3( )" יבוא "פרט 10(– ) ו 9( ,)7( ,)5( ,) א 3( ,)3( (א) בתקנת משנה (ב), במקום "פרט ;")10(– ) ו 9( ,)7( ,) א 3( (ד)"; 8 (ג)" יבוא "עד 8 (ב) בתקנת משנה (ג), במקום "עד ) בתוספת - 2( ) - יימחק; 5( (א) פרט (ג) יבוא: 8 (ב) אחרי פרט טור א' העבירות המינהליות טור ב' קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים ) לתקנות הגבלת פעילות 9(6 (ד) תקנה 8" ."5,000 לעניין הפעלת קניון, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי ושוק 11 תחילתה של תקנה .17 .)2020 במאי 7( קמעונאי ביום י"ג באייר התש"ף ) לתקנות העיקריות, כנוסחן 3() (ב 5– ) ו 1 א)(א 2() (ב 5 ,1 א 3 (א) על אף האמור בתקנות .18 בתקנות שעת חירום אלה, במשך שני ימי עבודה ממועד פרסום תקנות שעת חירום אלה, רשאי מחזיק של מקום הפתוח לציבור או מחזיק או מפעיל של קניון או בעל עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, ולמעט עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, כאמור בתקנה ) לתקנות העיקריות, שלא פעל ערב תקנות שעת חירום אלה, להפעיל את 1 א)(א 2() (ב 5 המקום או את הקניון או את העסק מבלי שהגיש הצהרה כאמור באותן תקנות, ובלבד

א 6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה

10 תיקון תקנה

תיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), 2020- התש"ף

תחילה

הוראות שעה

.1276 ' ועמ 738 ' ק"ת התש"ף, עמ 10 .)1248( 1240 ' ועמ 756 ' ק"ת התש"ף, עמ 11

1312

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

שהוא עומד בתנאים המפורטים באותן תקנות ושיגיש את ההצהרה עד תום היומיים האמורים. ) יראו כאילו - 2020 במאי 10( (ב) בתקופה שעד יום ט"ז באייר התש"ף לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) בא: 5 ) בתקנה 1( "(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזור בירושלים המסומן במפה שבתוספת השלישית, לא יפעיל א), בדרך של 2( ) עד 1() אדם מקום, עסק או חנות כמפורט בתקנת משנה (ב למחרת היום, למעט בית 3:00 ועד 19:30 פתיחתם לציבור, החל משעה ); אדם רשאי להפעיל מקום, עסק 2() מרקחת ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ב או חנות כאמור בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהמקום, מהעסק או מהחנות כאמור."; ) לתקנות העיקריות - 1(6 ) בתקנה 2( (א)" בא "המפעיל מקום, עסק או חנות 5 (א) ברישה, אחרי "בניגוד לתקנה (ג)"; 5 בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה (ג)"; 5 (א) או 5 (א)" בא "בתקנה 5 (ב) בסיפה, במקום "בתקנה ) אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות בא: 3(

1313

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

"תוספת שלישית (ג)) 5 (תקנה

"

)2020 במאי 4 ( י' באייר התש"ף )3-5994 (חמ

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ראש הממשלה

1314

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

ISSN 0334-7014

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

שקלים חדשים 4.86 המחיר

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker