דוח המבקר 2017

דו"ח מבקר העירייה לשנת 7102

דו"ח

מבקר

העירייה

לשנת 7102

בצירוף הערות ראש העיר

Made with FlippingBook Online newsletter